EFOP-3.1.10.-17-00015

Szakmai beszámoló

Az EFOP-3.1.10.-17-00015 azonosító számú „Feljebb a létrán a Baross-sal” -Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása a Baross László Szakképző Iskolában projekt szakmai megvalósítása a következőképpen alakult.

A program célja:

csökkentse az iskolában az iskolából való kimaradást, iskolai tanulás idő előtti befejezését, a megkezdett tanulmányok korai félbehagyását, elősegítse a hátrányos helyzetű tanulók középfokú végzettségének megszerzését, és ezáltal elősegítse a felsőoktatási képzésbe való bejutást.

A program célcsoportja:

hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola tanulói)
A projekt keretében a következő tevékenységek valósultak meg:
1. A tanulók egyéni fejlesztése
A projekt keretében a tanulók tantárgyi, egyéni fejlesztése történik, melyen belül szerepet kap az alapkészség fejlesztés, részképesség, kompetencia-fejlesztés is. A fejlesztést végző pedagógusok differenciáló pedagógiai módszereket alkalmaznak, mely elősegíti a tanuló iskolai sikerességét, befogadó és maximálisan figyelembe veszi a tanulók szükségleteit. A fejlesztési tevékenység, és annak dokumentálása folyamatos.
2. Tanulók mentorálása
A projekt szakmai megvalósítása során az előzetes igényfelmérést követően 25 hátrányos helyzetű tanulót vontunk be a programba. A bevont tanulók mentorálása 2017. október 1-tők kezdődött. Az 5 mentor heti 1,5 órában foglalkozik a mentoráltjával.
A bemeneti mérések elkészülése után meghatározták a fejlesztő területek, elkészítették a fejlesztési terveket. A fejlesztések felülvizsgálata negyedévente történik, amelyek kiértékelésre kerülnek.
3. Családlátogatás
A mentorok családlátogatás alkalmával látogatták meg a tanulók családját, amely a rendszeres kapcsolattartás egyik módja, és ennek elsődleges célja az igazolatlan hiányzások számának csökkentése, továbbá szoros együttműködés a szülőkkel a motiváció erősítése, a pozitív jövőkép kialakítása érdekében. A családlátogatások dokumentálása megtörtént.
4. Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása
Nyílt napot, pályaválasztási információs napokat tartottunk. A projektbe bevont tanulók, illetve az érdeklődő tanulók megfelelő információt kaphassanak az iskolán belüli szakmaválasztással, illetve a továbbtanulással kapcsolatban.
5. A szülők bevonása
A szülők bevonása szülői klub megszervezése által történt. A szülői klub tematikája a továbbtanulás, a szakmaválasztás, a tanulmányok befejezése utáni elhelyezkedési lehetőségek felkutatása.
6. Felsőoktatási intézménybe látogatás
Felsőoktatási intézménylátogatás történt a Nyíregyházi és a Debreceni Egyetemre, ahol a bevont tanulók megismerkedhettek az egyetemi képzési struktúrával.
7. Hálózati tanulás erősítése
A jelen felhívásban nyertes köznevelési intézménnyel megtörtént a kapcsolatfelvétel és együttműködési megállapodást kötöttünk
8. Közösség építését segítő tevékenység
Közösségépítő szándékkal hetente egy alkalommal sportkör került megrendezésre. Előre kidolgozott tematika alapján került lebonyolításra.
9. Esetmegbeszélések
A pályázatban résztvevő pedagógusok havonta legalább egy alkalommal összeülnek, hogy az egyes tanulók fejlődését, fejlesztésnek lehetőségeit megbeszéljék, azt pozícionálják szükség szerint. Az esetmegbeszélésekről összefoglaló beszámoló készült.
10. Pedagógiai program átdolgozása
Az intézmény alapdokumentumai közül átdolgozásra került a pedagógia program, amely tükrözi az újszerű tanulási, tanítási módszereket, azok alkalmazási területeit. A módszertani megújulást a tanulók neveltsége, ismerete, készsége, a családi körülmények indokolják.
A projekt keretében folyamatosan törekszünk a differenciált pedagógiai módszerek alkalmazására. A projektben elvégzett tevékenység mindegyike dokumentálásra kerül. A kitűzött célokat folyamatosan valósítjuk meg.