AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Északi ASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4700 Mátészalka, Baross László utca 12-14
4821 Ópályi, Szent István király út 103., hrsz:073/1
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Északi Agrárszakképzési Centrum adószáma: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: 06-30-465-37-54
E-mail cím: baross.titkarsag@easzc.hu
Honlap:  barossmg.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Az Északi Agrárszakképzési Centrum -jelenleg hatályos- alapító okiratának száma, kelte: okirat száma: SZIF/439/6/2022.;  2022. július 1. 
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (Onytv.) 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetőségeiAgrárminisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Adószám: 15305679241
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 305679
KSH statisztikai számjel: 15305679-8411-311-01
Telefonszám: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu
Honlap:  https://kormany.hu/agrarminiszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Nagy István
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztása: agrárminiszter
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36-1-795-2000
E-mail: info@am.gov.hu 
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adataiÉszaki Agrárszakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
Adószám: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu 
Honlap: www.easzc.hu 
d) az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatójának, kancellárjának és a Szakképző Intézmény igazgatójának családi és utóneve és elérhetőségeiFőigazgató: Lévai Imre
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu  
Kancellár: Vislóczki Zoltán
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu
Igazgató: Kereszti Szilárd
Telefon: +36 44/500-376
E-mail: baross.igazgato@easzc.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Északi ASzC Baross L. SZMSZ

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei)

Északi Agrárszakképzési Centrum

Cím: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.

Email: easzc@easzc.hu
Honlap: www.easzc.hu
Központi telefon: +36 42 433-425
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Baross munkaterv 2022-2023

Baross Házirend 2022

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak a 2011. évi CXII. törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Feltöltés folyamatban
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekÉszaki ASZC hírek
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiKözérdekű adat nem áll rendelkezésre
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Északi Agrárszakképzési Centrum

a szabályzat elérhetősége:

https://easzc.hu/dokumentumok/

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukKözérdekű adat nem áll rendelkezésre
  
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Baross_Beiskolázás reklám kiadvány szakmákról2023

Jelentkezési lap- nappali

Jelentkezési lap- esti, felnőtt

Jelentkezési lap- esti, érettségi

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számaA beiratkozásra meghatározott idő
A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit isÉtkeztetés
A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, idejeKözérdekű adat nem áll rendelkezésre
A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjaiCsengetési rend
A szakképző intézmény szakmai programja

Baross Szakmai program 2023

A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata SZMSZ
A szakképző intézmény házirendjeBaross Házirend 2023
A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettségeOktatóink
Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszámaOsztályok
A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokFeltöltés folyamatban
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejeOsztályozó vizsga
Az érettségi vizsga átlageredményei évenként feltüntetveÉrettségi
Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségeKözérdekű adat nem áll rendelkezésre
A szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó lehetőségek

Tájékoztató

Tájékoztató szakképzési munkaszerződésről

  
Közösségi szolgálat

Együttműködési megállapodás

Szolgálati napló

Tanulói jelentkezési lap

  
Kollégiumi beiratkozáshoz dokumentáció

Felvételi kérelem

Beköltözési adatlap

Igénylőlap 2023-2024

Kötelezvény

Nyilatkozat kedvezményes intézményi gyermekétkezés igénybevételéhez

Szülői tájékoztatás beiratkozáshoz

  
Külső értékelésről szóló összegző jelentésKözérdekű adat nem áll rendelkezésre
  
  
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
ELÉRHETŐ SZAKMÁK
 
 Mezőgazdasági gépésztechnikus [kód: 2514]
 Mezőgazdasági technikus (növénytermesztő szakmairány) [kód: 2513]
 Mezőgazdasági gépész [Kód: 2504]
 Kertész [Kód: 2503]
 Gazda (Növénytermesztő szakirány) [Kód: 2502]
 Felnőttképzés
Gazdálkodásra vonatkozó adatok 
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

KEHOP-5.2.2-16-2016-00052

GINOP-6.2.3-17-2017-00007

EFOP-3.1.10-17-2017-00015