AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Északi ASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4700 Mátészalka, Baross László utca 12-14
4821 Ópályi, Szent István király út 103., hrsz:073/1
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Északi Agrárszakképzési Centrum adószáma: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: 06-30-465-37-54
E-mail cím: baross.titkarsag@easzc.hu
Honlap:  barossmg.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Az Északi Agrárszakképzési Centrum -jelenleg hatályos- alapító okiratának száma, kelte: okirat száma: SZIF/439/6/2022.;  2022. július 1. 
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (Onytv.) 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetőségeiAgrárminisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Adószám: 15305679241
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 305679
KSH statisztikai számjel: 15305679-8411-311-01
Telefonszám: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu
Honlap:  https://kormany.hu/agrarminiszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Nagy István
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztása: agrárminiszter
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36-1-795-2000
E-mail: info@am.gov.hu 
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adataiÉszaki Agrárszakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
Adószám: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu 
Honlap: www.easzc.hu 
d) az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatójának, kancellárjának és a Szakképző Intézmény igazgatójának családi és utóneve és elérhetőségeiFőigazgató: Lévai Imre
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu  
Kancellár: Vislóczki Zoltán
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu
Igazgató: Kereszti Szilárd
Telefon: +36 44/500-376
E-mail: baross.igazgato@easzc.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Északi ASzC Baross L. SZMSZ

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei)

Északi Agrárszakképzési Centrum

Cím: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.

Email: easzc@easzc.hu
Honlap: www.easzc.hu
Központi telefon: +36 42 433-425
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Baross munkaterv 2023-2024

Baross Házirend 2022

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak a 2011. évi CXII. törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Feltöltés folyamatban
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekÉszaki ASZC hírek
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiKözérdekű adat nem áll rendelkezésre
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Északi Agrárszakképzési Centrum

a szabályzat elérhetősége:

https://easzc.hu/dokumentumok/

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukKözérdekű adat nem áll rendelkezésre
  
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Baross_Beiskolázás reklám kiadvány szakmákról2023

Jelentkezési lap- nappali

Jelentkezési lap- esti, felnőtt

Jelentkezési lap- esti, érettségi

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számaA beiratkozásra meghatározott idő
A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit isÉtkeztetés
A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, idejeKözérdekű adat nem áll rendelkezésre
A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjaiCsengetési rend
A szakképző intézmény szakmai programja

Baross Szakmai program 2023

A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata SZMSZ
A szakképző intézmény házirendjeBaross Házirend 2023
A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettségeOktatóink
Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszámaOsztályok
A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokFeltöltés folyamatban
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejeOsztályozó vizsga
Az érettségi vizsga átlageredményei évenként feltüntetveÉrettségi
Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségeKözérdekű adat nem áll rendelkezésre
A szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó lehetőségek

Tájékoztató

Tájékoztató szakképzési munkaszerződésről

VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
Megtekintés
Közösségi szolgálat

Együttműködési megállapodás

Szolgálati napló

Tanulói jelentkezési lap

  
Kollégiumi beiratkozáshoz dokumentáció

Felvételi kérelem

Beköltözési adatlap

Igénylőlap 2023-2024

Kötelezvény

Nyilatkozat kedvezményes intézményi gyermekétkezés igénybevételéhez

Szülői tájékoztatás beiratkozáshoz

  
Külső értékelésről szóló összegző jelentésKözérdekű adat nem áll rendelkezésre
  
  
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
ELÉRHETŐ SZAKMÁK
 
 Mezőgazdasági gépésztechnikus [kód: 2514]
 Mezőgazdasági technikus (növénytermesztő szakmairány) [kód: 2513]
 Mezőgazdasági gépész [Kód: 2504]
 Kertész [Kód: 2503]
 Gazda (Növénytermesztő szakirány) [Kód: 2502]
 Felnőttképzés
Gazdálkodásra vonatkozó adatok 
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

KEHOP-5.2.2-16-2016-00052

GINOP-6.2.3-17-2017-00007

EFOP-3.1.10-17-2017-00015